Exclusive

เตรียมพร้อมเรียนต่อมหาวิทยาลัย

จัดอันดับสถาบันการศึกษา

สร้างเสริมสุขภาพ/เรียนดี/กีฬาเด่น

ข่าวล่าประชาสัมพันธ์

นักศึกษารุ่นพี่และน้องใหม่โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ตบเท้าเข้าสู่รั้ววิทยาลัยอย่างคึกคัก โดยบรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ที่ดำเนินการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]

อีกหนึ่งผลงานนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้พืชผลทางการเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรณัท  สุขสวัสดิ์ สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

เปิดภาคเรียนใหม่ 1 / 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 ก.ค.นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ […]

Australian National University หรือ ANU เปิดรับผู้สมัครท้องถิ่นและต่างชาติเพื่อไปทำPhD. ประจำปี2020-2021 ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย โดยทุนช่วยเหลือแทบทุกด้าน รวมถึงเรื่องบุตร […]

ศิลปากร ร่วมมือ ก.ท่องเที่ยว หนุนบุคลากร ต่อ ป.เอก           ศาสตราจารย์คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ […]

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายเทียนพรรษาประจำพรรษากาล 2563 เนื่องในโอกาสสำคัญทางพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา […]

Breaking News