อ.กิตติ พรศิวะกิจ ประธานอนุกรรมการ Smart Tourism สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/ กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย ให้เกียรติมาสอนนักศึกษา ไทยและจีน หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา  ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวิชาประเด็นด้านธุรกิจนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Issues in Recreation, Sport and Tourism Business)  Smart Tourism โดยมี ศ.ดร.คณิต

รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เป็นประธานเปิดโครงการ “แรงบันดาลใจคือพลังที่ยิ่งใหญ่” พร้อมให้กำลังใจแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี คุณเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ คุณอิทธิพัทธ์ เศรษฐยุกานนท์ และคุณประเวช แสวงสุข ร่วมพบปะทักทายและให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนที่มีอายุ 8 – 12 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสมาสัมผัสเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลจากผู้ฝึกสอนมืออาชีพ เพื่อกระตุ้นการสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในการเล่นกีฬาฟุตบอล และเสริมสร้างศักยภาพแก่เยาวชนทางด้านการกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศในอนาคต โครงการ “แรงบันดาลใจคือพลังที่ยิ่งใหญ่” ดังกล่าว ได้รับความสนใจจากเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะและเทคนิครูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นฟุตบอล โดยมีอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน และโค้ชกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมาร่วมฝึกทักษะเสริมเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอล พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำด้านกฎ กติกา

วันที่​ 19 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการวิ่งโกงกางรัน มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ตอน “บุญคุณปูแสม” โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม . . . ผกาวดี ตรีระศรี รายงาน/ถ่ายภาพ

กองพัฒนานักศึกษา สวนสุนันทา จับมือ กาแฟพันธุ์ไทย จัดกิจกรรม “PTGENERGY สร้างอาชีพสร้างอนาคต” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “PTG Energy สร้างอาชีพ สร้างอนาคต” ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับทีมงานจาก PTG Energy นำทีมโดย นายอิทธิบูรณ์ ชวาลา Director

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ก๋วยเตี๋ยวเรือทัพพ์ทอง ลงนามความร่วมมือเพื่อเตรียมขยาย สาขาความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวเรือ รสแซ่บ สูตรเฉพาะของทางร้าน รสชาติเข้มข้น จัดจ้าน น้ำซุปหอมหวาน สไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรือ โบราณน้ำขลุกขลิกหาทานได้ยาก มาสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ตั้งเป้าขยายแฟรนไชส์ สร้างเถ้าแก่หน้าใหม่ ขยายเศรษฐกิจในสถานีบริการน้ำมันบางจาก ไปสู่ผู้ใช้บริการ นายยศธร อรัญนารถ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตรค้าปลีก สายงานธุรกิจค้าปลีก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธุรกิจ Non-oil เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่บางจากฯ พัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาสถานีบริการน้ำมัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่จะเติมเต็มความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์ของกลุ่มคนทุกรุ่นและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ Greenovative

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS’66 รอบ Quota หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7  เมษายน 2566 คุณสมบัติและความรู้ทั่วไป เกรดเฉลี่ย GPAX 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป หากสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน US High School Equivalency Diploma (GED) จะต้องมีผลการสอบแต่ล่ะรายวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนนขึ้นไป และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 640 คะแนน ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีความสามารถทางด้านดนตรี ในเรื่องของการปฏิบัติเครื่องมือเอก ความรู้และเข้าใจในทฤษฎีดนตรีและประวัติดนตรีตะวันตก และมีโสตทักษะในระดับที่เหมาะสม มีความใฝ่รู้ในด้านการศึกษาดนตรี

วันที่ 15 มีนาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (จำนวน 27 แห่ง) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาฝึมือแรงงาน โดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวใน 27 แห่ง ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยเกิดจากการดำเนินงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนาการศึกษาของแรงงานด้านโลจิสติกส์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงแรงงาน คุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน . ที่มาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #สมัครเรียนเหมือนสมัครงาน #logistics

ภาพบรรยากาศประจำปีการศึกษา 2564 โดยปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องสังคีตวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตรุ่นที่ 2 และบัณฑิตรุ่นที่ 5 . . . ที่มาPrincess Galyani Vadhana Institute of Music

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับ กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ขอเชิญรับชม การแสดงและการเสวนา ในหัวข้อ Bandstand: Chamber of Resonance วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 4.00 ณ สวนสราญรมย์ ผู้ร่วมเสวนา 1) อาจารย์สาธิต ชมเชี่ยวชาญ: ดุริยางคศิลปินอาวุโส กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร Satit Chomchewchan 2) อาจารย์จิตร์ กาวี: อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

#คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมครั้งแรกในเมืองไทย กับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก “Jonone” ที่มา Workshop แบบใกล้ชิด กิจกรรมครั้งนี้ #Jonone ศิลปินชาวอเมริกัน ได้มาพูดคุยเล่าประสบการณ์ และได้ลงมือวาดลวดลายสีสันบนพื้นบริเวณหน้าลานคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับนักศึกษาอย่างเป็นกันเอง พร้อมเปิดนิทรรศการ ‘Color of Bangkok’ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยความประทับใจ . ******************* ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี www.ssru.ac.th IG : ssru_official Line: @482vxgab Twitter : ssru_official E-mail : pr@ssru.ac.th