กรมพละ ปลื้มผลงาน เดินหน้าสร้างสุขให้มวลชน

กรมพละ ปลื้มผลงาน เดินหน้าสร้างสุขให้มวลชน

        เมื่อวันที่ 29 ต.ค.62  ณ สนามวอร์ม 200 เมตร กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2562   ด้านการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กว่า 15 ล้านคน พร้อมตั้งเป้าปี 2563 มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาของ   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภาพการกีฬา

        นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า ภารกิจหลักของกรมพลศึกษา คือการส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น โดยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬามาใช้พัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา ด้านการส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา และด้านพัฒนาบุคลากรการกีฬาและนันทนาการ

           “ในปีที่ผ่านมา กรมพลศึกษา ได้ส่งเสริมด้านสุขภาวะมวลชน รวมในทุก ๆ กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น  ด้านการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา การพัฒนาบุคลากรการกีฬาและนันทนาการ ซึ่งรวมทั้งผู้ชมและผู้ร่วมเชียร์ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 15 ล้านคน โดยแบ่งเป็น การแข่งขันกีฬาในประเภทต่าง ๆ อาทิ ทั้งโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก  โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน “ร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการสร้างแรงบันดาลใจ”    การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ      การแข่งขันฟุตบอลมวลชนในแต่ละอำเภอ ทุกจังหวัด รวมทั้งหมด 878 อำเภอ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ในกิจกรรม “ลอยน้ำเป็น เล่นน้ำได้ กับกรมพลศึกษา” โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ/การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ/การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ และจัดสรรงบประมาณสนับสนุน หน่วยงาน องค์กรเครือข่าย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันและส่งเสริมการออกกำลังกาย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการพัฒนาและให้บริการด้านสมรรถภาพทางกาย โครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายทั่วประเทศ
และนอกจากกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านกีฬาแล้ว กรมพลศึกษายังได้ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัยด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการผลิตสื่อฯ เพื่อการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ,การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2562 (Sport Science Innovation Contest 2019) หรือแม้แต่กิจกรรมการกีฬาระหว่างประเทศ กรมพลศึกษา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ (ความเป็นเลิศของกีฬานักเรียน นักศึกษา) ซึ่งได้จัดส่งนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงชนะเลิศแห่งอาเซียนและเอเชีย”

“ผมได้รับตำแหน่งประธานสหพันธ์กีฬานักเรียนนานาชาติภาคพื้นเอเชียในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากประเทศสมาชิกในภาคพื้นเอเชีย จำนวน 12 ประเทศ จากการประชุม คณะกรรมการบริหารสหพันธ์กีฬานักเรียนนานาชาติ “International School Sport Federation” (ISF) สามัญประจำปี 2562 และเลือกตั้งประธานสหพันธ์กีฬานักเรียนนานาชาติภาคพื้นเอเชีย ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2562 ที่เมืองอากาดีร์ ประเทศราชอาณาจักรโมร็อกโกอีกด้วย” นายสันติ  กล่าว

       สำหรับในปี 2563 กรมพลศึกษา ตั้งเป้าหมายในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องตาม  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภาพการกีฬา ตามที่ได้รับมอบนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วย การส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยออกกำลังกายและเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ โดยมีโครงการสำคัญ (Flagship Projects) ได้แก่ โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้มุ่งเน้น “กิจกรรมลอยน้ำเป็น เล่นน้ำได้” ที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในทุกอำเภอ  ทั่วประเทศ มีทักษะในการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ กิจกรรมการฝึกสอนกีฬาทุกชนิด ณ สนามกีฬาแห่งชาติ และศูนย์ฝึกกีฬากรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กรมพลศึกษา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการวิ่งและปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ กับกิจกรรม “วิ่ง-ปั่น ปันสุข กับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” โครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ให้สามารถเผยแพร่ความรู้และเป็นเครือข่ายอาสาสมัครในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการให้กับคนในหมู่บ้าน/ท้องถิ่นของตนเองได้  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน  มุ่งเน้นการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมเป็น เจ้าหน้าที่พลศึกษา (จพล.) ซึ่งมีประจำอยู่ในทุกอำเภอทั่วประเทศ

      “เพื่อให้การส่งเสริมกิจกรรมลอยน้ำเป็นเล่นน้ำได้ และการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) สำเร็จตามเป้าหมาย กรมพลศึกษาจะดำเนินการโดยให้เจ้าหน้าที่พลศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อให้การดำเนินงานสามารถครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกคน ทุกเพศทุกวัย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ” อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวทิ้งท้าย

Cr. ประชาสัมพันธ์ กรมพลศึกษา

ทีมข่าว Shootit News รายงาน

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ผลงานตำแหน่งวิชาการ fast track สภาสวนสุนันทาอนุมัติเพิ่ม 6 ราย

Tue Oct 29 , 2019
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 10 / 2562 วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติให้ […]

Breaking News