รัฐบาลโมร็อกโกให้ทุนปี2563–64

รัฐบาลโมร็อกโก โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโกให้แก่รัฐบาลไทย จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิค และวิชาชีพของรัฐในโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยมีรายละเอียดทุน ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

 1. ระดับปริญญาตรี
  1) ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี 2562 หรือ 2563 และมีผลการเรียนในระดับดี และดีมาก
  2) มีอายุระหว่าง 19 – 23 ปี
  3) คุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัครจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในแต่ละสาขาวิชา/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.amci.ma
 2. ระดับปริญญาโท
  ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามสาขาที่กำหนด
 3. ระดับปริญญาเอก
  1) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามสาขาที่กำหนด
  2) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องระบุสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่สนใจ ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์www.enssup.gov.ma

เงื่อนไขและรายละเอียดทุน
1. ผู้สมัครขอรับทุนสามารถเลือกเรียนได้ไม่จำกัดสาขาวิชาตามรายการที่กำหนด
2. ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์ ต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศส ในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก กรณีผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศส จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่สถาบันภาษา ณ กรุงราบัต
3. ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาในสาขาศาสนาอิสลามและอักษรศาสตร์ (ภาควิชาเอกภาษาอาหรับ)
ต้องมีความรู้ภาษาอาหรับในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนจะใช้ภาษาอาหรับเป็นหลัก
4. ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 750 ดีร์ฮาม (ประมาณ 75 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ) ต่อเดือน
ทั้งนี้ ในปีใดที่สอบไม่ผ่าน ทุนจะถูกระงับจนกว่าจะสอบผ่านในปีการศึกษาต่อไป

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสั่งพิมพ์ได้จากไฟล์แนบด้านล่าง
  2. สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ
  4. รูปถ่ายสีขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 4 รูป โดยเขียนชื่อจริงและนามสกุลพร้อมทั้งระบุสัญชาติเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง
  5. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ
  6. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ฉบับ
  7. ใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  8. สำเนาใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐซึ่งรับรองว่ามีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคระบาดอื่นๆ รวมทั้งรับรองว่าได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ แล้ว โดยเฉพาะวัณโรค
  9. กรณีผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก จะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
  1) สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
  2) สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
  3) สำเนาปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ผู้สมัครจะต้องดำเนินการแปลเอกสารข้างต้นเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) ในกรณีที่แปลเป็นภาษาอาหรับจะต้องได้รับการรับรองคำแปลจากสำนักจุฬาราชมนตรี และคำแปลภาษาอังกฤษจะต้องได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และจะต้องยื่นเอกสารทั้งหมดให้สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทยให้การรับรองในขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งไปยังแหล่งทุนตามกำหนด กรณีผู้สมัครจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์ แหล่งทุนจะไม่รับพิจารณา และปฏิเสธการให้ทุน การพิจารณาให้ทุนในขั้นตอนสุดท้ายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแหล่งทุน และมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครเลือกไปศึกษาต่อ

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

 1. ผู้สนใจจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (ทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโก)ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 (ถือเอาวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา)ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือเกินกำหนดอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาในเบื้องต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 02 628 5646 ต่อ 117
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563
ประกาศผล ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click..

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สวนสุนันทาจับมือท่องเที่ยวจ.ระนอง เสริมศักยภาพไกด์ท้องถิ่นฟื้นเศรษฐกิจชุมชน

Mon Aug 3 , 2020
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ในการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 และในวันที่ 3-4 […]

Breaking News