เชิญแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์อังกฤษ

หลักเกณฑ์ โครงการการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563

 1. 1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ฯ
 • นักเรียน/นักศึกษา (เข้าร่วมการแข่งขันฯ)
  1.1 เป็นเยาวชนอายุ 16 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 20 ปี(อายุไม่ถึง 21 ปี นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 / เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2542-15 พฤษภาคม 2547)
  1.2กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษา
  1.3 มีสัญชาติไทยและมีสุขภาพแข็งแรง
  1.4 มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  1.5 เข้าร่วมการแข่งขันได้ตลอดโครงการ (ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือเหตุผลจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น มิฉะนั้นสถานศึกษาอาจไม่ได้รับการพิจารณาให้ส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งต่อไป)
 • ครู/อาจารย์ (เข้าร่วมชมการแข่งขันฯ)
  1.1 เป็นครู/อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของผู้สมัครแข่งขัน
  1.2 มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 1. หัวข้อสุนทรพจน์
  หัวข้อ (Theme) ที่ใช้ในการแข่งขันฯ มี 2 หัวข้อ ดังนี้
  2.1 “Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced.”ใช้สำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
  2.2 “Think globally, act locally.”ใช้สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องไม่ตั้งชื่อเรื่องที่จะพูด (Title) ซ้ำกับหัวข้อของสุนทรพจน์ และขอให้หลีกเลี่ยงการกล่าวพาดพิงถึงพระราชวงศ์ และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือการเน้นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือศาสนาใด ๆ

 1. หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
  3.1 การให้คะแนนสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ฯ ที่เตรียมมาล่วงหน้า (Prepared Speech) แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
  1. รูปแบบและเทคนิคในการถ่ายทอดคำพูด (เช่น กริยาท่าทางและการใช้เสียง) 35 คะแนน(Expression and Delivery)
  2. การให้เหตุผลในเนื้อหาของสุนทรพจน์ มีหลักฐานอ้างอิงหรือตัวอย่าง 35 คะแนน(Reasoning and Evidence)
  3. โครงสร้างและการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาของสุนทรพจน์ 15 คะแนน (Organisation and Prioritisation)
  4. การฟังและตอบคำถาม 15 คะแนน (Listening and Response)
  **รวม 100 คะแนน**

3.2 การให้คะแนนสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ฯ ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมล่วงหน้า (Impromptu Speech) แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. รูปแบบและเทคนิคในการถ่ายทอดคำพูด (เช่น กริยาท่าทางและการใช้เสียง) 40 คะแนน (Expression and Delivery)
2. การให้เหตุผลในเนื้อหาของสุนทรพจน์ การวิเคราะห์หาตัวอย่างสนับสนุนเหตุผล 40 คะแนน (Reasoning and Analysis)
3. โครงสร้างและการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาของสุนทรพจน์ 20 คะแนน (Organisation and Prioritisation)
**รวม 100 คะแนน**

 1. ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดการแข่งขัน
  4.1 การจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ (รอบรองชนะเลิศ)จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
  4.2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ (รอบชิงชนะเลิศ)คาดว่าจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 สำหรับสถานที่อยู่ระหว่างการหารือ
 2. วิธีการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
  5.1 นักเรียน/นักศึกษา และครู/อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อ 1. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ผ่านสถานศึกษาของตน
  5.2 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมัครฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถคัดเลือกและเสนอชื่อนักเรียน/นักศึกษา 1 คน และครู/อาจารย์ 1 คน เท่านั้น
  5.3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 2 คน(รวมครูและนักเรียน)โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายได้ผ่านหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องตามสังกัดของตน ได้แก่
สังกัด    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ / E:mail
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 08 1851 3762
(อาจารย์พัชรพร)
08 9454 3642
(อาจารย์ซอฟียะฮ)
08 7343 4004
(อาจารย์อนุชา)
English.Institute.OBEC@gmail.com
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 0 2026 5555 ต่อ 3000
โทรสาร: 0 2280 1252 ต่อ 3012
นางธัญกมล ฉิมมี
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 06 2239 2351 / 06 4659 5563
(อาจารย์อุไรวรรณ)
foreignopec@opec.go.th
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
(สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และโรงเรียนสาธิต)
08 2569 5690
(อาจารย์ธัญรดา)
Tanrada.L@mhesi.go.th
0 2610 5408
(อาจารย์ธีรธร)
06 3208 0367
(อาจารย์สุดาพร)
Sudaporn.I@mhesi.go.th

ขอให้ส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 และสำหรับสถานศึกษาในสังกัด สช. และ อว. ขอให้ส่งใบสมัครภายในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสามารถติดต่อสอบถามไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทรสาร 0 2628 5649 โทรศัพท์ 0 2628 5646-8 ต่อ 124

5.4 ติดต่อขอใบสมัครผ่านหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องตามสังกัดของตน หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา)

รายละเอียดการเตรียมการ

กำหนดการการแข่งขัน

 1. การจัดกิจกรรมการแข่งขันและหลักเกณฑ์ในการกล่าวสุนทรพจน์ฯ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
  6.1 กิจกรรมการแข่งขันในโครงการฯ ได้แก่
  6.1.1 การจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ
  6.1.2 การจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ

6.2 หลักเกณฑ์ในการกล่าวสุนทรพจน์ฯ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ 2 รอบ ดังนี้ :

รอบที่ 1 – การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า
ในรอบที่ 1 ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า คือ “Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced.” เป็นเวลา ๕ นาที โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 4 นาที 30 วินาที หรือมากกว่า 5 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า 6 นาที คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที โดยหลังจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จบแล้ว ให้รอตอบคำถามหนึ่งคำถามจากกรรมการตัดสินท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 นาที (ในรอบนี้จะแบ่งห้องแข่งขันฯ ออกเป็น 2 ห้อง มีผู้แข่งขันห้องละประมาณ 25 คน)

รอบที่ 2 – การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech)
คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ในรอบที่ 1 จำนวน 16 คน (คัดเลือกมาห้องละ 8 คน) เพื่อเข้าแข่งขันในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech) ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะร่วมกันกำหนดหัวข้อดังกล่าว และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 15 นาทีเท่า ๆ กัน โดยให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนกล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้เป็นเวลา 3 นาที ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 2 นาที 30 วินาทีหรือมากกว่า 3 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า 4 นาทีคณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที กล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้เป็นเวลา 3 นาที

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 2 นาที 30 วินาทีหรือมากกว่า 3 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า 4 นาทีคณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันทีเมื่อกล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้จบแล้ว ไม่ต้องรอตอบคำถามจากคณะกรรมการตัดสิน (ในรอบนี้จะคัดเลือกผู้แข่งขันฯ ให้เหลือจำนวน 10 คน เพื่อไปแข่งขันต่อในรอบชิงชนะเลิศ)

6.3 หลักเกณฑ์ในการกล่าวสุนทรพจน์ฯ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ 2 รอบ ดังนี้ :

รอบที่ 1 – การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า
ในรอบที่ 1 ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อ ที่เตรียมมาล่วงหน้า คือ “Think globally, act locally.” เป็นเวลา 5 นาที โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 4 นาที 30 วินาที หรือมากกว่า 5 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนนและถ้าใช้เวลามากกว่า 6 นาที คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที โดยหลังจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จบแล้ว ให้รอตอบคำถามหนึ่งคำถามจากกรรมการตัดสินท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 นาที

รอบที่ 2 – การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech)
คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในรอบที่ 1 จำนวน 3 คน เพื่อเข้าแข่งขันในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech) ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะร่วมกันกำหนดหัวข้อดังกล่าว และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 15 นาทีเท่า ๆ กัน โดยให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนกล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้เป็นเวลา 3 นาที ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 2 นาที 30 วินาที หรือมากกว่า 3 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า 4 นาที คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที เมื่อกล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้จบแล้ว ไม่ต้องรอตอบคำถามจากคณะกรรมการตัดสิน

ข้อควรระวังในการกล่าวสุนทรพจน์
– เมื่อเริ่มกล่าวสุนทรพจน์ ผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องแนะนำตนเองต่อกรรมการ
– ห้ามไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันร้องเพลงประกอบการกล่าวสุนทรพจน์
– ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถใช้อุปกรณ์ใด ๆ ประกอบการกล่าวสุนทรพจน์ได้

 1. ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน
  คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้แข่งขันฯ ในรอบชิงชนะเลิศไว้ 3 ลำดับโดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของเยาวชนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว

*หมายเหตุ ในปีนี้จะไม่มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ก่อนการแข่งขันฯ รอบรองชนะเลิศ ดังนั้น ขอให้นักเรียน/นักศึกษาเตรียมเรื่องที่จะกล่าวสุนทรพจน์ฯ มา 1 หัวข้อ คือ “Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced.” เพื่อแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ (วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563) โดยใช้หลักเกณฑ์การกล่าวสุนทรพจน์ฯ ตามหัวข้อ 6.2

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

อาชีวะสรุปเทศกาลปีใหม่ 7 วัน "พักรถ-พักคน" ’39,619’ คัน เข้าใช้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์

Sat Jan 4 , 2020
อาชีวะสรุปเทศกาลปีใหม่ 7 วัน “พักรถ-พักคน” ’39,619’ คัน เข้าใช้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา […]

Breaking News