Chalmers University of Technology มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศสวีเดนแจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครนอกสหภาพยุโรป หรือ non-EU/EEA countries เป็นทุนเรียนระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา […]

“GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สมัครที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติได้ที่ http://admission.ssru.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ […]

Columbia Business Schoolเชิญผู้สนใจจากสหรัฐและทั่วโลกสมัครขอทุนเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจหรือ MBA degree coursework ประจำปีการศึกษา 2020-2021(ไม่จำกัดสาขา)โดยทุนมีมูลค่าระหว่าง $7,500–$30,000 เปิดรับใบสมัครถึง […]

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีกิจกรรมบรรยายสรุปเนื้อหารายวิชาภาษาไทยเชิงวิชาการ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2562 […]

“GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]

ศิลปวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของชนชาตินั้น ๆ ตั้งแต่รากเหง้าแห่งอดีตกาลจวบจนปัจจุบัน ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ให้กับชนต่างชาติได้รับรู้ถึงเอกลักษณ์อันงดงามไม่ว่าจะเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมด้านอาหารไทยที่ติดอันดับสุดยอดอาหารของโลก รวมถึงงานฝีมือที่ได้ถือกำเนิดมาจากในรั้ววัง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตครอบคลุมเรื่องโลจิสติกส์ครบถ้วน ไม่ต้องใช้คะแนน Gat- Pat แค่ยื่น GPA ก็เรียนได้ […]

Concordia Collegeมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ใน Moorhead Minnesota,USA เปิดให้ทุน Merit-Based Award แก่ผู้สมัครจากทั่วโลก เป็นทุนระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา มูลค่าระหว่าง […]