Brigham Young University มหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนตั้งอยู่ใน Provo รัฐ Utah แจ้งให้ทุนแก่นักเรียนสหรัฐและต่างชาติที่เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาหน้าใหม่ในระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย เป็นทุนเต็มจำนวนหลายปี […]

“GEH0204 ความเป็นพลเมือง” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]