ม.ศิลปากร คว้ารางวัลระดับ 5 ดาว 4 ด้าน พร้อมเป็น ม.ชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์แห่งเดียวในไทย              เปิดทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้ง […]

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดพิธีไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ […]

  นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ตัวแทน มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษากว่า […]

“GES0102 วิทยาศาสตร์ฯกับคุณภาพชีวิต” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]

“GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]

“GEN0211 ภาษาจีน” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]

Breaking News