นักเรียนวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองฯ อันดับ 2 ร่วมแข่งขันทักษะการสร้างสรรค์เครื่องประดับด้วยสื่อผสม งานเปิดบ้านช่างทองหลวง . วิทยาลัยช่างศิลป นำโดยผู้อำนวยการจรัญ […]

ศ.ดร.สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์     สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ รศ.ดร.ทิศนา […]

          นายวงศกร วิเศษสัจจา และนายเดชา อินทร์โทโล่ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี […]

นิตยสาร Starpics ร่วมกับ เลอ แปง และ The Shock ได้จัดโครงการประกวดคลิปหนังสั้น ในหัวข้อ […]

The Erasmus Mundus EMLex เสนอให้ทุนประจำปี 2020 เป็นทุนระดับปริญญาโททางด้านLexicography (EMLex) ถือเป็นหลักสูตรปริญญาโทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อเตรียมผู้เรียนสำหรับงานพจนานุกรมในทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเปิดรับผู้จบปริญญาตรีในหลากหลายสาขา […]

จีอีสวนสุนันทา พัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอน เพิ่มทักษะ Pedagogy 5.0 กับการเลือกใช้แอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ วันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 […]

Breaking News