การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ได้จัดทำ“Muaythai Guide” แนะนำค่ายมวย 50 ค่ายทั่วประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาค่ายมวยในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ฝึกสอนและธุรกิจค่ายมวย โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 2 […]

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โดยไม่ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 จำนวน 6 หลักสูตร 16 สาขาวิชา ระหว่างวันที่ 6 -21 มกราคม […]

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เผยว่า จากที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษา มทร.ธัญบุรี รอบ TCAS 1 […]

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะผู้บริหารอันประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ […]

Breaking News