“SILPAKORN Football Clinic 2020” มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและการออกแบบมาตลอด แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้ความสนใจในด้านกีฬา และจะเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยศิลปากร […]

เช้าวันที่ 31 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ […]

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้นักศึกษาของมทร.ธัญบุรี จำนวน 13 คนที่เดินทางไปฝึกงานสหกิจศึกษา […]

วันที่ 30 มกราคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นางสาวภัททิยา ตรัยที่พึ่ง หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2563 […]

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวน บุคลากร น้องๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการอบรม […]

UTCC มีทุนมาเสิร์ฟ…..น้องๆ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน ไม่ว่าคุณจะอยู่สถาบันไหน! จังหวัดใด! ก็มีสิทธิ์สมัครสอบ “ทุน 100% […]

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมสุนันทาปันน้ำใจ ประจำปีการศึกษา 2562 ส่วนหนึ่งของโครงการสวนสุนันทาอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวพระราโชบายการศึกษา 4 ด้าน ในวันที่ […]

“GEH0201 การพัฒนาตน” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 30 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]

ประกาศกิจกรรมวิชาการ (ปฎิทินวิชาการ) 3/2562 https://reg.ssru.ac.th/downloads/calendar/calendar_623.pdf… ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ Twitter […]

Breaking News