หลักเกณฑ์ โครงการการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563 1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ฯ นักเรียน/นักศึกษา (เข้าร่วมการแข่งขันฯ) 1.1 เป็นเยาวชนอายุ […]

Breaking News