นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเลือก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ให้ดำรงตำแหน่ง […]

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ […]

Breaking News