สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ได้ทูลเกล้าฯ […]

วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมโครงการวันครูแห่งชาติ ปี 2563 และอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิญญาณครูไทย […]

Xiamen University(XMU)เสนอให้ทุนระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี แก่ผู้สมัครต่างชาติ(non-Chinese) เป็นทุนไม่จำกัดสาขา โปรแกรมสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาประจำปี 2020 เปิดรับใบสมัคร […]

การบรรยายวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิประจำปีการศึกษา 2/2562 “GEL0101 การใช้ภาษาไทย” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 16 มกราคม […]

การรบรรยายวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิประจำปีการศึกษา 2/2562 “GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 16 มกราคม […]

Breaking News