การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษา ในชั้นปีที่ ๓ เพื่อศึกษาในชั้นปีที่ ๔ ระดับปริญญาตรี […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาย้ำเตือนน้อง ๆ ผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing […]

คณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัคร […]

“GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]

“GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]

“GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]