“GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 25 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]

บรรยากาศสอบซ่อมวันสุดท้าย วันที่ 25 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดสอบซ่อมรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีกำหนดการสอบซ่อมระหว่างวันที่ […]

Breaking News