“SILPAKORN Football Clinic 2020” มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและการออกแบบมาตลอด แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้ความสนใจในด้านกีฬา และจะเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยศิลปากร […]

เช้าวันที่ 31 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ […]

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้นักศึกษาของมทร.ธัญบุรี จำนวน 13 คนที่เดินทางไปฝึกงานสหกิจศึกษา […]

วันที่ 30 มกราคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นางสาวภัททิยา ตรัยที่พึ่ง หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2563 […]

Breaking News