ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งมีความพร้อมและความเหมาะสม รวมถึงมีคุณสมบัติครบตรงตามข้อกำหนดในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จึงได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นแห่งแรกของภาคใต้ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเปิดดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพภาคบริการ 4 สาขา […]

Breaking News