ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีมติแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แทนรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย […]

Breaking News