คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต “การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา” เปิดรับ โครงการปกติ/โครงการพิเศษ […]

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีนักศึกษาของมร.สส. เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 […]

Breaking News