มหาวิทยาลัยที่มีแคมปัสอยู่ที่เมืองFalunและBorlängeในประเทศสวีเดนDalarna University เสนอให้ทุนแก่ผู้สมัครเรียนต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2020 เป็นทุนช่วยค่าเรียนบางส่วน จำนวน 20 ทุน เดทไลน์รับสมัครมี […]

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับนักศึกษามทร.ธัญบุรี […]

ม.ศิลปากร ฉีด พ่น ป้องกันโควิด-19 ทั่วมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต […]

  จากผลการวิจัยและติดตามการใช้ยาสมุนไพรในการป้องกันและรักษาไข้หวัดธรรมดา ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสไรโนไวรัส (Rhinovirus) แบคทีเรีย และโคโรนาไวรัส (Coronavirus) ที่ไม่กลายพันธุ์พบว่า มีสมุนไพรหลายชนิด สามารถป้องกันและรักษาโรค […]

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร คลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเมล่อนสุพรรณบุรี ปี 2 ความร่วมมือ สสว.และ มทร.ธัญบุรี ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง ต.แจงงาม […]

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงมีความจำเป็นที่ต้องปิดสถานศึกษา ทำให้บุคลากรต้องปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) มหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีในหลายๆด้านที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากร […]

Breaking News