ทุนวิจัยปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์โดยUniversity of Queensland สำหรับผู้สมัครทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นโครงการใหม่ที่ Oracle Labs Australia ให้เงินสนับสนุนโครงการเพื่อสร้างแบบจำลองและตรวจสอบการเพิ่มประสิทธิภาพ sophisticated […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดให้มีการประชุมมอบนโยบายประจำปี ครั้งที่ 2 แก่บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดการประชุมแบบออนไลน์ โดยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองบริหารงานบุคคล […]

Breaking News