COVID-19 ทำให้คนเราปรับตัวแทบทุกอย่าง ทั้งการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน ฯลฯ ในเรื่อง “การเรียน” นับแต่นี้ต่อไปต้องสำรวจตัวเองและวิเคราะห์ความเป็นไปของโลกในปัจจุบันและอนาคตให้ลึกซึ้ง ละเอียดรอบคอบมากขึ้น […]

Breaking News