ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลดีเยี่ยม ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จากโครงการ การนำเสนอผลงานวิชาการ (ภาคบรรยาย) โดยการออนไลน์ […]

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควงคู่นางสาวสุวรรณา งามวิโรจน์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาออกตรวจเยี่ยมการรับมอบตัวนักเรียนที่สอบผ่าน TCAS รอบ 2 […]

Breaking News