ทุนที่จะมอบแก่ผู้เรียนจากต่างชาติเพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิด 2019 เพื่อไปเรียนที่ Otago Polytechnic ในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นส่วนลดค่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2020-21 ทุนมีมูลค่า […]

 Unirank 2020 จัดอันดับ สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี-ม.ศรีปทุม..แชมป์กลุ่ม ม.มหิดลขึ้นที่1ประเทศ ………………… เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank” […]

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ […]

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดระลอก 2 ที่อาจเกิดขึ้น มทร.ธัญบุรี […]

ศิลปากร นำองค์ความรู้ พัฒนาเมืองเก่าราชบุรี สู่เมืองสร้างสรรค์ น่าอยู่และยั่งยืน           รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพุทธธรรมรังษี […]

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรองศาสตราจารย์ […]

Breaking News