ฝ่ายวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมศาสตร์พระราชา”ปลูกป่าในใจคน” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ กองการบินทหารเรือ กองยุทธการทหารเรือ […]

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (บลส.) หรือ Executive Logistics and Supply […]

  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) […]

Breaking News