ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร […]

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยมีนายสรรชัย […]

Breaking News