หนึ่งในนิสิตนักศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศเกียรติคุณให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 มีชื่อของปาณิสรา อารยะถาวร หรือน้องวัน นิสิตนักกิจกรรมคนเก่งจากรั้วจามจุรี ซึ่งเคยทำหน้าที่ผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ […]

  ปัจจุบันนวัตกรรม “หุ่นยนต์” เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากผู้ป่วยแล้ว ยังมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุซึ่งต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดอีกด้วย โครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย (จุฬาอารี) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมไทยในบริบทสังคมสูงวัย […]

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์ แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงศ์ ในฐานะผู้ควบคุม […]

PR ยุค New Normal : อะไรอยู่ อะไรไป แล้วเราจะรอดอย่างไรกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน วันที่ 26 […]

Breaking News