ปัจจุบันกระบวนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนเป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์ซึ่งเป็นความ   ท้าทายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค          โควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตโดยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาต่างๆ รวมถึงในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ซึ่งมีการเปิดรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้เลือกเรียนตามความสนใจและตอบโจทย์ความรู้ที่จำเป็น ศ.ดร.ปาริชาต […]

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดแถลงข่าว “LawLAB” จุฬาฯ แพลตฟอร์มใหม่การเรียนกฎหมายจากประสบการณ์จริง ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ […]

วันที่ 2 กันยายน 2563 วันที่สองของการอบรมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “ปรับตัว ปรับใจสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน” โดย รองศาสตราจารย์ […]

ภายใต้โครงการ การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  ได้งบประมาณสนับสนุนจาก สำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) […]

Breaking News