“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกับ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ออกหน่วยบริการวิชาการส่งเสริมภาคประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และรณรงค์ให้หันมาดูแลสุขภาพตัวเอง ลดภาวะกระดูกพรุนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม www.ssru.ac.th

บ่ายวันที่ 9 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาชีพ “ไอศกรีมจากผักปลอดสารพิษ” […]

Breaking News