จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาวิชาการที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาสังคม                Chula The Impact ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “จุฬาฯ […]

สสว. ผนึกกำลัง 7 หน่วยงานร่วมประกาศความสำเร็จ SME ONLINE ปี 4 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย […]

10 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม […]

Breaking News