รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจงพยายามทําหน้าที่ให้ “ดีที่สุด” ในสถานการณ์ที่วิกฤตจากความเห็นต่างทางการเมืองของประชาคมกว่า 30,000 คน […]

อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบนักศึกษาเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่นักศึกษา ให้ข้อมูลช่องทางการติดต่อเมื่อเกิดปัญหาระหว่างเรียน ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ฟังประสบการณ์ของนักศึกษารุ่นพี่ที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์การเรียน […]

Breaking News