นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คว้ารางวัลที่ 1 ในโครงการประกวดคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ประจำปี 2564 โดย นายกวีวัฒน์ เงินทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ได้รับรางวัลเป็นเงินจำนวน 110,000 บาท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ข้อมูลวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ข้อมูลโครงการ สัญจรดี วิถีไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาสมุนไพรขององค์การอนามัยโลก WHO-World Health Organization GMP- Good Manufactoring Practices มีมติให้วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านการตรวจ ประเมินสถานที่ผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาสมุนไพรของ WHO GMP ในหมวดยาแคปซูล โดยใบเกียรติบัตรมีอายุการรับรอง 3 ปี “โรงผลิตยาสมุนไพรของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ผ่านการรับรอง WHO GMP ได้สำเร็จ ด้วยทีมงานที่เข้มแข็งประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.รัตนา ปานเรือนแสน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย