ไทย-จีน ติวเข้มกีฬา เสริมกระบวนทัศน์แนวคิดใหม่          ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขา การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ปรับกระบวนยุทธ์ สอนปรัชญาและแนวคิดการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Philosophies and Concepts of Recreation, Tourism and Sport Management) พร้อมกับ สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ทางการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Seminar in New Paradigms in Recreation, Tourism and Sport Management)