พก. ร่วมเปิดตัวหนังสั้น 7 Inspirations จากเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากคนพิการต้นแบบ วันนี้ (7 ก.ย. 64) เวลา 13.00 น. ณ PM Studio ซอยนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเปิดตัวโครงการหนังสั้น 7 Inspirations “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการ” โดยนำเรื่องราวของคนพิการต้นแบบ 7 ประเภท ที่ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข มาสร้างแรงบันดาลใจและส่งกำลังใจ เป็นพลังการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้แก่คนพิการและคนทั่วไป พร้อมกับสร้างความเข้าใจและสร้างเจตคติที่ดีกับคนพิการและทุกคนในสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ดำเนินโครงการโดย

มกธ.ร่วมกับโครงการ “อว.พารอด Clean and Clear” คืนพื้นที่ปลอดภัยให้ชุมชน                  ผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำอาสาสมัคร Clean and Clear ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่ผ่านการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติในการทำความสะอาด โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เข้าร่วมโครงการ “อว.พารอด Clean and Clear คืนพื้นที่ปลอดภัยให้ชุมชน” ซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนในทุกพื้นที่ทุกชุมชนให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ Portfolio ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 6 มกราคม 2565……. สาขาที่เปิดรับสมัคร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ – แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี – แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง – แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>> https://cls.ssru.ac.th/ ช่องทางการติดต่อ FB : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Ig : cls.ssru