“จุฬาฯ” ยังครองที่ 1 ประเทศ “สวนสุนันทา”  ยังยืนแชมป์ราชภัฏ 15 สมัย “มทร.อีสาน” ครองที่ 1 ราชมงคล ด้านม.รังสิต ยังที่ 1 ม.เอกชนอีกครั้งจากอันดับ Webometrics Ranking Universities: January 2022 Edition 2022.1.0 beta ………………………………………………………………………………………… Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำเดือนมกราคม  2022 แล้ว ในเวอร์ชั่น January 2022 Edition 2022.1.0 beta ในปีนี้ประเทศไทย

ผอ.สพป.สมุทรสาคร เล็งเพิ่มครูต้นแบบ ขยายสู่ อ.เมือง และ อ.กระทุ่มแบน                  นายชาติชาย ขันทำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เผยกับทีมข่าวสำนักข่าวการศึกษาไทยว่า จากการที่ได้เห็นถึงความตั้งใจของคุณครูทั้ง 29 โรง ของอำเภอบ้านแพ้ว ในการเข้าร่วมอบรมครูแกนนำ การใช้เครื่องมือเพื่องานวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร แล้วรู้สึกยินดีและเห็นถึงประโยชน์ของงานวิจัย และการนำวิทยากรผู้มากประสบการณ์จากหลายมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะจาก ม.ศิลปากร มาร่วมอบรมและให้ความรู้ ทำให้ตนเล็งที่จะขยายโครงการนี้ไปอีกสองอำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร และ อำเภอกระทุ่มแบน โดยจะจัดสรรงบประมาณ ลงไปให้มีการอบรม

  เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษาในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔ (๔/๒๕๖๕)ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) โดยมี รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา เป็นประธานในการประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้ – พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยและความสอดคล้องกับระเบียบวิธีการในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (THE World University Ranking 2022) โดยเชิญผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุม การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเชิงลึกและการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยโดยใช้ข้อมูล Country Insights Dashboard (CID)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 7.09 น. ท่านรองศาสตราจารย์ชาญ ถนัดงาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี, นายชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดีพร้อมด้วย คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมเปิดร้าน UTK Big C mini พื้นที่พระนครใต้ เป็นสถานประกอบการฝึกวิชาชีพเสมือนจริง สาขาแรกเปิดร้านในพื้นที่เทคนิคกรุงเทพ เมื่อปี 2563 และในปีนี้ได้เปิดสาขาที่สองในพื้นที่พระนครใต้ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านธุรกิจร้านสะดวกซื้อ รวมเป็นแหล่งบ่มเพาะผู้ประกอบการในการทดลองวางขายสินค้าในร้านสะดวกซื้อจริง และเป็นแหล่งวางจำหน่ายสินค้า

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 11.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ โฆษกคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมกับคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปร่วมประชุม หารือแนวทางการพัฒนาการอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตลอดจนหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนการพัฒนาการอุดมศึกษาในพื้นที่ โดย นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำเยี่ยมชมพื้นที่สำหรับเตรียมการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ คณะกรรมาธิการได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มโขง (Greater Mekong Sub

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประกาศปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 … หมายเหตุ 1. เป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์ และจะเปิดระบบให้สมัครเมื่อถึงวันรับสมัคร ที่เว็บไซต์ https://online.skr.ac.th/admission/ 2. เอกสารการสมัคร ห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ ใบรับรองการเป็นนักเรียนหรือหลักฐานการจบการศึกษา และรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป 3. เอกสารการสมัคร ห้องเรียนปกติ ได้แก่ ใบรับรองการเป็นนักเรียนหรือหลักฐานการจบการศึกษา รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา (สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา หรือถ้าไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านบิดา/มารดา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 รวม 47 คน เริ่ม 1 ก.พ.65 นี้  เปิดรับรอบ 2 Quota ใน 2 โครงการ รวม 47 คน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ใน 2 โครงการดังนี้ 1 ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2564 ในวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2565 กำหนดการ 2 – 3 เมษายน 2565 9.00 น. ลงทะเบียน 12.30 น. ตั้งแถวเข้าหอประชุม 13.00 น. ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 18.00 น. รับพระราชทานปริญญาบัตร โดยจะซ้อมและรับจริงในวันเดียวกัน และแบ่งตามคณะดังนี้ วันที่ 2 เมษายน 2565 – คณะบริหารธุรกิจ

พื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีความเป็นอัตลักษณ์ทั้งวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงด้านภูมิศาสตร์ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งคำชะโนดและทะเลบัวแดงที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศโดยจำเป็นต้องอาศัยประชาชนในพื้นถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดู แลพื้นที่พร้อมยกระดับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองทำให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เริ่มดำเนินการวิจัยการบริหารการพัฒนาอัตลักษณ์ “คำชะโนด” อนุรักษ์ “รุกขนาคา”เมืองอุดรธานีสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนร้านค้าผลิตผลคนรากหญ้า อยู่ดีมี สุขลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนโดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ เล่าถึงที่มาของดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ว่ามาจากพื้นที่ของคำชะโนดซึ่งมีความเชื่อเรื่องพญานาคที่ได้รับการสืบทอดมาเป็นเวลานานมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวมีความศรัทธาต่อเจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุมมาเข้ากราบสักการะทุกปีแต่งานวิจัยส่วนใหญ่จะเข้าไม่ถึงประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงไม่มีงานวิจัยในมิติของคุณค่าวัฒนธรรม คติชนต่าง ๆส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หรือผลกระทบจากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นบริบทรอบนอกมากกว่ารวมถึงยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์กับ “ต้นชะโนด” หรือ “รุกขนาคา” ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ด้วย จึงได้เริ่มต้นงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์ ซึ่งก็เก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2554และขยายพันธุ์ต้นชะโนดด้วยการผูกองค์ประกอบกับความเชื่อของประชาชนในพื้นถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน เริ่มต้นจากการทำพิธีนำเมล็ดต้นชะโนดไปเพาะพันธุ์ไว้จากนั้นจึงได้นำกลับมาปลูกในเกาะคำชะโนดอีกครั้ง พร้อมประกอบพิธีบวงสรวง ซึ่งพื้นที่กลับมาปลูกนั้นก็เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อในท้องถิ่น ผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้ไม่ถูกรบกวนจากภายนอก ซึ่งล่าสุดในปี

ไทย ฟินเทค หนุนหน้ากากอนามัย นศ. ศิลปากร            บริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด (“บริษัท”) สนับสนุนสื่อพร้อมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับรณรงค์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19) และหน้ากากอนามัยจำนวน 5,000 ชิ้น แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ตามความเหมาะสม             โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์