รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน ของทุกปี ซึ่งผู้รับรับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจะต้องเป็นผู้ที่มีการครองตน คือ มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม ประกอบด้วย คุณธรรม ควรแก่การยกย่อง ครองคน หมายถึง เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและ ให้ความร่วมมือ ครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดี และมีนิทรรศการนำเสนอผลงานโครงงานในรายวิชานวัตกรรม และ STEAM Design Project ของนักเรียนร่วมด้วย ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี รศ.ดร.สมหมาย กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาและภาษาต่างประเทศ ซึ่งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่สามารถเอื้ออำนวยต่อนักเรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งส่งเสริมทักษะและความสนใจตามความถนัดของนักเรียน ผลักดันให้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคม ประกอบกับช่วงวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้น เป็นการวางพื้นฐานที่สำคัญของชีวิต การเรียนรู้ในโรงเรียนจึงไม่ใช่เป้าหมายเพียงเพื่อให้ได้ความรู้เท่านั้น แต่จะต้องเรียนรู้อย่างรอบด้าน เพื่อให้มีการพัฒนาการด้านร่างกาย

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. ดำเนินงานโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME STEP UP) จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจในยุคดิจิทัล จ.นครปฐม สร้างทักษะการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. จัดกิจกรรมหลักสูตร “พลิกธุรกิจในยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการตลาดและจัดการธุรกิจออนไลน์” ในโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี จ.นครปฐม ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่มหาวิทยาลัยได้ออกไปช่วยผู้ประกอบการรายย่อยในกลุ่มเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อย หรือไมโครเอสเอ็มอี โดยการพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ การเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำการตลาดยุคดิจิทัล ทั้งนี้ ในงานมี คุณวิภาพร วีระไวทยะ นักวิชาการ SME สสว. กล่าวรายงานโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต แจงขั้นตอนการเตรียมตัวมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 — กรณีพบว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือเสี่ยงสูง ให้โทรติดต่อฝ่ายวิชาการ ที่มา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตือนอย่าแห่ตามกระแสปลูกกัญชา ต้องรู้จริงในการปลูกและข้อกฎหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาตรี เปิดเผยว่า “ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนจำนวนมาก และบริษัทเอกชนหลายแห่งติดต่อขอทำ MOU กับมหาวิทยาลัย เพื่อจะปลูกกัญชา โดยเชื่อว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้สูง จึงขอเตือนให้ตระหนักเสียก่อนว่า ต้องมีความรู้ในการปลูกกัญชา ความพร้อมในการลงทุน ความรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา ทั้งการยื่นขอใบอนุญาตปลูก การสกัดน้ำมันกัญชา การครอบครองและการจัดจำหน่ายกัญชา หรือการส่งน้ำมันกัญชา ผลิตภัณฑ์จากกัญชาไปขายต่างประเทศ การนำกัญชาไปทำยารักษาโรค ผสมในอาหารเครื่องดื่ม ทำได้หรือไม่อย่างไร และผสมในสัดส่วนเท่าไรจึงจะเหมาะสม มีคุณภาพและความปลอดภัยตามหลักเภสัชศาสตร์และโภชนาการ ประเด็นที่สำคัญที่สุด คือ ปลูกกัญชาแล้วเอาไปขายที่ไหน ขายกับใคร กฎหมายอนุญาตแล้วหรือ” “คำถามเหล่านี้ เป็นเรื่องที่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจจะดำเนินธุรกิจกัญชาต้องหาคำตอบให้ได้ก่อน

“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” จับมือ “ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ฯ” สร้างโมเดลการศึกษาใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านโลจิสติกส์ฯ ขานรับนโยบาย อว. ด้วยการจัดการศึกษาแบบ Higher Education Sandbox หนุนผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงด้านโลจิสติกส์ พร้อมทุนเรียนฟรี และฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ลีโอ โกลบอล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2565 ระดับปริญญาโท เปิด 8 หลักสูตร ได้แก่ – หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ นิติวิทยาศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน – สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์ – หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการฟุตบอลอาชีพ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 14.00 น. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนากิจการดาราศาสตร์และอวกาศของประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์วิระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับ แล้วบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งต้องใช้การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งกลุ่มปัญหาออกเป็น 3 กลุ่ม

  “เอิร์น-ณัชชา” นักร้องดังยุค 90 คว้าปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง (เอิร์น) หรือ จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร นักร้องดังวัยใสยุค 90 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน นี้ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง มีผลงานเพลงที่เคยได้รับความนิยมมากมาย เช่น อ๊ะ…อ๊ะอาย เขาไม่แคร์ เก็บเอาไว้ เป็นต้น ปัจจุบัน “ดร.ณัชชา” ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi Demonstration School 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการการกีฬา ระบบออนไลน์ หลักสูตรวิถีใหม่ สำหรับยุค New Normal เรียนออนไลน์ 100% ประหยัดเวลา เรียนได้ 24 ชม. ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ และนักกีฬา “เรียนที่ไหนก็ได้ เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ จบง่าย จบเร็ว” พิเศษ!! ฟรีค่าสมัคร สมัครเรียนวันนี้ถึง 20 พ.ค. 65 สามารถเรียนจบเร็วที่สุดภายใน 3 ปี (ขึ้นอยู่กับจำนวนรายวิชาที่นำมาเทียบโอน) ค่าเทอม 13,000 บาท ต่อเทอม เรียนไว! จบไว! จัดเวลาเรียนเองได้ สนใจสมัครได้ทันที!!!