กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเดิน  – วิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษา 85 ปี สวนสุนันทาฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 …งานวิ่ง..ที่ยิ่งใหญ่.. …เรียนเชิญ!! ประชาชนทั่วไป คณาจารย์ พนักงาน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่รักสุขภาพ ชอบทำบุญ เตรียมพร้อมมาร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล สมทบทุนการศึกษา..85 ปี สวนสุนันทาฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี. เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้ โปรดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ SSRU RUN 

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยถูกรุ่นพี่รุมทำร้ายร่างกายและข่มขู่ เพราะไม่พอใจในการไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องนั้น เรื่องนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้ดำเนินการติดตามสอบถามจากนักศึกษาคู่กรณี พบว่าปัญหาดังกล่าวไม่เกี่ยวกับเรื่องการรับน้องแต่เป็นปัญหาส่วนตัวของนักศึกษาทั้งสองฝ่าย แต่ที่นักศึกษารุ่นน้องได้รับบาดเจ็บนั้น เป็นเพราะบุคคลภายนอกที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เข้ามาทำร้ายร่างกาย ซึ่งเรื่องนี้ตนได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดกับบุคคลภายนอกที่มาทำร้ายร่างกายนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ในส่วนนักศึกษาคู่กรณีที่มีการทะเลาะวิวาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าไปดูแลนักศึกษาทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมรับน้องที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี จะให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งเป็นค่านิยมที่ล่าสมัย แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มหาวิทยาลัยได้ประกาศกับนักศึกษาห้ามจัดกิจกรรมรับน้องอย่างเด็ดขาดทั้งในและนอกสถานที่ หากมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการทางวินัยกับนักศึกษาอย่างหนัก รวมถึงหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายการรับน้อง สามารถแจ้งได้ที่เพจกองพัฒนานักศึกษา www.facebook.com/sd.rmutt หรือโทร. 02-549-4097,3698

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุม ครั้งที่ 7 / 2565 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย 1. อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกรียงไกร กองเส็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาจีน อนุสาขาวิชาจีนศึกษา (คติชนวิทยา)

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน กิจกรรมมอบรางวัลภายใต้สัญลักษณ์ รางวัลไทย…รางวัลเกียรติยศ..บนเส้นทางชีวิต ดําเนินการโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย พิจารณามอบรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กรการศึกษา ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ได้พิจารณาผลงานจากการเป็นบุคคลที่มีกิจกรรมการทําความดีตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประวัติการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ปริญญาตรี

  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดกิจกรรม ซึ่งร่วมสนับสนุนโดย มูลนิธิ   มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ขอเชิญชวนนักวิ่งทุกท่านร่วมวิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 หรือ “Mitsubishi Motors Charity Run 2022” ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 บนเส้นทางอ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากงานวิ่งการกุศลจะนำไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รายการวิ่งการกุศลในปีนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท)

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการอบรม “พี่เลี้ยงประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะสร้างสรรค์สื่อโซเชียลมีเดีย” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 โดยได้รับเกียรติจาก     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง นายศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ และบุคลากรฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ และร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

สวนสุนันทา เผยข้อมูลสรุป TCAS’65 ปรากฏ “ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล” ของนิเทศศาสตร์ ยืน 1 อัตราแข่งขันสูงสุดถึง 1:21 ส่วนสายครูและพยาบาล ยังแรงไม่มีใครแซง ครองแชมป์ผู้สมัครล้นแผนรับอีกปี รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการรับนักศึกษาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยส่วนใหญ่มีนักศึกษาสมัครและรายงานตัวศึกษาต่อมากกว่าจำนวนแผนรับ อาทิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) คณะวิทยาการจัดการ แผนรับ 80 คน แต่มีนักศึกษารายงานตัวถึง 147 คน สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) แผนรับ 160 คน แต่มีนักศึกษารายงานตัว 169 คน

มูลนิธิเอเชีย จัดประกวดเรียงความ “ครูใหญ่ในใจเรา” สื่อสารภาครัฐ สะท้อนเสียงเยาวชนถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนต้องการ   ยังคงสานต่อกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการโรงเรียนดีมีทุกที่ ซึ่งทางมูลนิธิเอเชีย ได้ร่วมกับเหล่าพันธมิตร ทำการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการบูรณาการ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยล่าสุดได้จัดกิจกรรมต่อยอดเป็น การประกวดเรียงความในหัวข้อ “ครูใหญ่ในใจเรา” มีวัตถุ ประสงค์เพื่อรับฟังและนำข้อคิดเห็นและเสียงสะท้อนของนักเรียนมาเผยแพร่ และสื่อสารให้ผู้บริหารสถาน ศึกษาให้ได้รับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของนักเรียน โดยนักเรียนในระดับชั้น ม.1-ม.6 ทั่วประเทศที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันนี้-31 ต.ค.65 ดร.รัตนา แซ่เล้า เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส มูลนิธิเอเชีย หัวหน้าจัดทำโครงการฯ ดังกล่าว ได้เปิดเผยว่า “โครงการประกวดเรียงความในหัวข้อ “ครูใหญ่ในใจเรา” จัดขึ้นภายใต้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย (DFAT) และสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังและนำข้อคิดเห็นและเสียงสะท้อนของนักเรียน มาเผยแพร่และสื่อสารให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรู้ถึงความต้อง การที่แท้จริงของนักเรียน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในสังคม

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 6,043 คน สำหรับคณะที่มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนผู้สมัคร 3,843 คน คณะบริหารธุรกิจ 3,432 คน คณะศิลปศาสตร์ 3,214 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 2,415 คน และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1,799 คน ส่วนสาขาที่มีการแข่งขันสูงสุดประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 1: 24.15 คณะศิลปะศาสตร์ สาขาพลศึกษา 1:11.47

ขอแสดงความยินดีกับ “น้องออย” นางสาวธนพร พงษ์เพ็ง บุตรสาวของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และดร.สุภาพ พงษ์เพ็ง ผู้พิพากษาสมทบ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ที่สำเร็จการศึกษา MA Design Management University of Southampton