มกธ.จับมือ “เอแอลที เทเลคอม”- “Catalyst Energy” ลงนามสัญญาติดตั้ง SOLAR CELL ให้เป็นต้นแแบบการเรียนรู้ และพัฒนาสังคมด้านพลังงานแสงอาทิตย์     ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คุณปรียาพรรณ ภูวกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และคุณอิทธิเสฏฐ์ จอมทะรักษ์ Managing Director บริษัท Catalyst Energy จำกัด ร่วมพิธีลงนามสัญญาให้บริการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR CELL

  มทร.ธัญบุรี จัดงานกีฬาราชมงคลสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ด้วยแนวคิด 4 สี 4 ภาคของประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาราชมงคลสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง6) จ.ปทุมธานี สำหรับงานกีฬาราชมงคลสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ

ทำไม“ผ้าอนามัย” ถึงต้องเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่ผู้หญิงควรได้รับ “ถ้วยอนามัย” คืออะไร การเปลี่ยนมาใช้ “ถ้วยอนามัย” จะเป็นทางเลือกใหม่ที่ส่งผลดีต่อผู้หญิงอย่างไร หลากหลายคำถามที่หลายคนอยากรู้ บรรณวัชร นาคสู่สุข ประธานหอพักนิสิตชาย นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ชั้นปีที่ 4 ผู้ริเริ่มโครงการสวัสดิการแจกผ้าอนามัยให้กับนิสิตหอพักจุฬาฯ ได้ไขข้อสงสัยในเรื่องนี้กับทีม Chula Zero Waste พร้อมเผยถึงการทำงานเชิงรุกเพื่อผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นจริง จุดเริ่มต้นของสวัสดิการผ้าอนามัย ช่วยลดค่าใช้จ่ายรายเดือนของนิสิตหญิง บรรณวัชร นาคสู่สุข ซึ่งเป็นนิสิตหอพักและนิสิตโครงการจุฬาฯ – ชนบท กล่าวถึงเหตุผลของโครงการสวัสดิการผ้าอนามัยฉุกเฉินสำหรับนิสิตหอพักจุฬาฯ ว่า เพื่อช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับนิสิตหญิงในหอพักที่ไม่ได้พกผ้าอนามัยติดตัวมาในวันที่มีประจำเดือนวันแรก ซึ่งปัญหาไม่ใช่แค่นั้น แต่เป็นเรื่องของการเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนที่สูงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นิสิตที่มาจากต่างจังหวัด หลายคนที่เลือกมาอยู่   หอในเพราะต้องการลดค่าใช้จ่าย จากการที่ได้ทำแบบสำรวจพบว่านิสิตหญิงเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของผ้าอนามัยขั้นต่ำเดือนละ 200 บาทโดยเฉลี่ย รวมทั้งนิสิตมีรายจ่ายที่จำเป็นแฝงอยู่ค่อนข้างมาก

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา (สัญจร) ในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายอรรถสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และตัวแทนองค์การนักศึกษา เข้าร่วม จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ของคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 3/2565 ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านกิจการนิสิต นักศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนานิสิตนักศึกษาร่วมกัน โดยมี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบเงินส่วนตัวบริจาคเพื่อผู้ป่วยจักษุ จำนวน 200,000 บาท แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี วันที่ 26 ธันวาคม 2565

มรภ.ธนบุรี จัดเต็ม ทฤษฎีและปฏิบัติ อบรม จนท.และเปาลูกหนัง                   สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 ประมาณ 80 คน วิทยากรโดย ผศ. ชูชัย บัวบูชา อดีตประธานผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ FIFA Referee ระหว่างวันที่ 23 – 24  ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทบนโต๊ะอาหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในอุตสาหกรรมการบริการการบิน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการปรับแต่งรูปลักษณ์ภายนอกให้โดดเด่น และสร้างความพร้อมความสามารถด้านบุคลิกภาพ ณ สถาบัน John Robert Powers กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565 .

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยข้อมูลจำนวนนักศึกษารวม ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน จำนวนนักศึกษารวม ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1 ทั้งสิ้น 1,307,622 คน เป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 1,012,463 คน  เป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 259,458 คน สถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงอว. 35,701 คน โดยรวมตั้งแต่ระดับการศึกษา ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรชั้นสูง

  ปิดฉากยิ่งใหญ่ศึกฟุตบอลการกุศล Football Friendly Match The End Of The Year 2022 ศิษย์เก่า 6 สถาบัน ลงทำศึกลูกหนังเพื่อสัมพันธ์ และการกุศล เมื่อวัน เสาร์ที่ 17 ธ.ค. 2556 ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอล Airport Stadium โดยวัตถุประสงค์จัดงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า 6 สถาบัน และจัดหารายได้เพื่อการกุศลให้มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน และมิตรภาพ โดยเริ่มการแข่งขันเวลา 16.30 น.ทั้ง 2 สนามพร้อม เล่นทีมละ 40 นาที

  แข้ง “ทนายความพัทยาซิตี้” สุดฟิต! พร้อมร่วมศึกถ้วยพระราชทานฯ ศึก Lawyer’s Cup ครั้ง 24 ความเคลื่อนไหวศึกลูกหนังทนายความระดับประเทศ ศึกฟุตบอล Lawyer’s Cup ครั้งที่ 24 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13 -15 ม.ค. 2566 ที่สนามกีฬาสถาบันวิทยาลัยพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี   ล่าสุด ทนายอนิรุจน์ คงทรัพย์ และที่ปรึกษากฎหมาย คุณกนกอร สวัสดิ์รัมย์ผู้จัดการทีมทนายความพัทยาซิตี้ เปิดเผยว่า ทีมฟุตบอล ทนายความพัทยาซิตี้ หลังทำผลงานคว้ารองแชมป์ศึกฟุตบอลทนายความ “พัทยา ลอว์เยอร์