เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย และรองหัวหน้าคณะผู้แทน เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และพูดคุยเรื่องการศึกษา โดย ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ได้หารือในการร่วมมือในโครงการวิจัยต่างๆ และโครงการฝึกงานนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และการนำภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมาฉายร่วมกัน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผู้แทนวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ ผศ.วิชชา สันทนาประสิทธิ์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม และ ดร.แดนตี้ เจมส์ อำนวยการประชุม ทั้งนี้ สาธารณรัฐเช็ก จัดเป็นประเทศที่คุณภาพการศึกษาสูงติดอันดับโลก และเป็นเมืองที่เหมาะสม กับการเรียนหนึ่งใน 50 ของโลก

เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี’67 ชูมหาวิทยาลัยนวัตกรรม ปลัดกระทรวง  เปิดงาน “ขานรับนโยบาย อว.” จุดพลังเยาวชน ศึกษา ป.ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดงาน “เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2567” โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ชูจุดเด่นเพื่อตอกย้ำมหาวิทยาลัยนวัตกรรมด้วยผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดพลังแก่เยาวชน ในการเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดงานวิชาการราชมงคลธัญบุรี หรืองาน RMUTT Open House 2024

  ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงาน สมุนไพรไทย สู่ World Herb Hub: Sustainable Wellness สุขภาพดีอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคลียร์-บีลอง ผสมใบกัญชา การบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต และบริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด โดยคุณพิมส์นารี นรรพสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด ภายในงานมีการแถลงข่าว โดย ไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนานิกร และคุณแม่บังอร พงษ์ธนานิกร ร่วมพูดคุยแชร์ปรระสบการณ์ในประเด็น “ก้าวแรกแห่งความสำเร็จในการดูแลสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคลียร์-บีลอง ผสมใบกัญชา” ณ ห้อง LONDON ROOM

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ระดมเครือข่ายนักวิชาการนานาชาติจากมหาวิทยาลัย ชุมชนธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานภาครัฐ ผลักดันความร่วมมือในงาน ‘เนเธอร์แลนด์-ไทย : เทคโนโลยีอวกาศ 2023 เพื่อการเกษตรยั่งยืนและระบบอาหารที่มั่นคง’ (The Netherlands – Thailand Space Technology Forum 2023 : Space Technology for Resilient Agriculture and Food System) เพื่อเป้าหมายยกระดับการทำเกษตรและระบบอาหารที่ยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศสุดขั้ว พัฒนาการเกษตรดาวเทียม โดยมี รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. และนายแร็มโก

สวนสุนันทา MOU ร่วมกับ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับการทำงาน วันที่ 30 พฤศิจกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับการทำงาน รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการและนักศึกษา โดยให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ การบริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมราชพฤษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ *****************

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีกับช่อง 7HD ซึ่งในปีนี้ได้ก้าวสู่ปีที่ 57 โดยมี คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ นักแสดง ผู้จัดละคร ผู้ผลิตรายการ และทีมงาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 กรุงเทพฯ ******************* ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี https://ssru.ac.th/ #ssru #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SuanSunandhaRajabhatUniversity #SSRUChannel #ssru2024

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จับมือ มหาวิทยาลัยก้านหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยศูนย์การศึกษานานาชาชาติและคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยก้านหนาน นอร์มอล (Gannan Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีน และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศไทย-จีน จัดกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย-จีน ภายใต้ชื่องาน “หัวกวง สีสัน แสงสี แห่งเส้นทางสายไหม” เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถ ศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และสืบทอด ปลูกฝังความสามารถทางด้านศิลปะ ตลอดจนยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระชับมิตรและแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คุณ ชิว เสี่ยวหยุน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยก้านหนาน นอร์มอล (Gannan

  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “พิธีกรมันส์ Live ท้าทาย Event” โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิดาภา อารีย์ทาน (แอมเวย์) รุ่นพี่ศิษย์เก่าร่วมพูดคุยเล่าประสบการณ์และแชร์เทคนิคดีๆ ในการทำงานพิธีกร เพื่อเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษาที่สนใจงานด้านอีเว้นท์ต่างๆ และงานพิธีกรในวงการบันเทิง ซึ่ง ผศ.ดร.สรพงษ์ วงษ์ธีระธรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้สนใจร่วมรับฟัง ณ ห้องออดิทอเรียม (ชั้น 1) อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต   #สำนักข่าวการศึกษาไทย

  แพทย์จุฬาฯ ออกแบบแก้วน้ำกันสำลัก คำนวณมุมการไหลของน้ำ ปริมาณ และระยะเวลาการไหลของน้ำจากแก้วถึงริมฝีปากผู้ป่วย หวังลดอัตราการสำลักที่อาจนำไปสู่ภาวะปอดติดเชื้อ ให้ผู้ดูแลสบายใจ ผู้ป่วยปลอดภัย เพิ่มคุณภาพชีวิต สำลัก ปัญหาที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคทางระบบประสาท เช่น โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น การสำลักในผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยโรคดังกล่าวอาจทำให้เกิดภาวะปอดบวม ปอดติดเชื้อ ติดเชื้อในกระแสโลหิต จนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้ในที่สุด ปัญหาการสำลักจึงเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยไม่ควรมองข้าม “เมื่อผู้ป่วยที่มีอาการกลืนยาก และสำลักง่ายมาพบแพทย์ แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยกินช้า ๆ ดื่มช้า ๆ ก้มคอแล้วค่อยกลืนอย่างมีสมาธิ และหมั่นฝึกกล้ามเนื้อคอเป็นประจำ — ฟังดูเหมือนง่ายนะครับ แต่มีผู้ป่วยไม่ถึงครึ่งที่สามารถทำได้ เพราะเรามักกินดื่มแบบที่เราเคยชินจนเสี่ยงเกิดการสำลักตามมาบ่อย ๆ” ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทวิทยา

  สาขาวิชาภาษาเกาหลี วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดมหกรรมเกาหลีรังสิต (Korean Festival 2023) ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้สนับสนุนร่วมถ่ายภาพหมู่ และเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันต่างๆ ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต     #สำนักข่าวการศึกษาไทย