โครงการ “Active Citizenship”เปิดรับนักเรียน นิสิตนักศึกษามาร่วมแชร์มุมมอง”อยากเปลี่ยนกรุงเทพฯเป็นแบบไหน”

 

คณะทำงานภาครัฐจัดหนักให้เยาวชน นิสิตนักศึกษาหรือระดับชั้นมัธยมปลาย ออกมาเปลี่ยนตัวเองให้ไม่อยู่เฉย ปรับตัวเองให้กล้าที่จะลองเสนอไอเดีย ทั้งเวทีในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก โดยเชิญชวนมาร่วมเวิร์กชอปและออกไอเดียในหัวข้อ “อยากเปลี่ยนกรุงเทพฯ เป็นแบบไหน?”

พิเศษสุด! สำหรับเยาวชนที่ร่วมโครงการ วันรับโจทย์จะเปิดรัฐสภาเพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสสถานที่ทำงานจริงของสภาผู้แทนราษฎร และรับประกาศนียบัตรส่งเสริมเกียรติยศจากคณะกรรมาธิการฯรัฐสภาในวันนำเสนอผลงาน โดยมีผู้บริหารกทม.และส.ส.มาร่วมรับฟังด้วย

สำหรับโครงการนี้ คณะทำงานภาครัฐเปิดโอกาส เปิดใจ เปิดรับฟังมุมมองของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ ให้เข้ามามีส่วนแชร์มุมมอง ความคิดร่วมแลกเปลี่ยนกับพี่ๆในกลุ่มการเมือง จึงขอเชิญชวนเยาวชน นิสิตนักศึกษาหรือระดับชั้นมัธยมปลาย มาร่วมเวิร์กชอปและออกไอเดียในหัวข้อ “อยากเปลี่ยนกรุงเทพฯ เป็นแบบไหน?” โดยให้ส่งตัวแทน สถาบันละ 1 ทีม ทีมละ 5-8 คน รับเพียง 31 ทีมแรกที่สมัครก่อน

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ LINE@ActiveCitizenship วันนี้ถึง 24 พฤศจิกายนนี้ สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2244 2640-41 และ Facebook/เยาวชนคนรุ่นเปลี่ยน

น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางซื่อ-ดุสิต ในฐานะรองประธานคนที่ 1 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร  กล่าวว่า อยากสนับสนุนเยาวชนไทย ให้เป็น Active Citizenship กล้าที่จะลอง กล้าที่จะนำเสนอไอเดีย ทั้งเวทีในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก ซึ่งในส่วนของเมืองไทยขณะนี้ คณะทำงานภาครัฐ กำลังเปิดโอกาส เปิดใจ เปิดรับฟังมุมมองของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของ ประเทศชาติ ผ่านแคมเปญ “เยาวชนคนรุ่นเปลี่ยน” โดยขอนำร่องเยาวชนกรุงเทพให้เข้ามามีส่วนแชร์มุมมอง ความคิดร่วมแลกเปลี่ยนกับพี่ๆในกลุ่มการเมือง เพื่อสร้างบ้านกรุงเทพของเราร่วมกัน นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เปิดโอกาสได้รับฟังเสียงสะท้อนจากเยาวชนตัวจริงเสียงจริง

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ “Active Citizenship เยาวชนคนรุ่นเปลี่ยน”

๑. สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ได้สถาบันละ ๑ ทีม สมาชิกในทีมจำนวน ๕ – ๘ คน พร้อมหลักฐานการสมัคร ดังนี้ ๑) กรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ๒) สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ๓) หนังสือรับรองให้เข้าร่วมโครงการฯ จากสถาบันการศึกษาต้นสกัด

๒. นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น

๓.   คณะกรรมาธิการจะพิจารณาคัดเลือกทีมเข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่เกิน ๓๑ ทีม โดยพิจารณาจากเอกสารการสมัครและการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมทุกเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ

๔.นักศึกษา/นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการครบทุกกิจกรรม  จึงจะมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรจากคณะกรรมาธิการ โดยกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วม ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ Open House ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) สามเสน กรุงเทพฯ  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดวิธีการดำเนินกิจกรรม รับฟังองค์ความรู้เกี่ยวกับการเป็น Active Citizenship และองค์ความรู้เกี่ยวกับ Design Thinking เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

กิจกรรมที่ ๒ On Field ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ แต่ละทีมดำเนินการศึกษาพื้นที่เพื่อเสนอแนวคิดประเด็นที่สนใจและจัดทำแผนการพัฒนาในพื้นที่รอบ ๆ บริเวณสถานศึกษา ชุมชน หรือเขตของตน เพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการ

กิจกรรมที่ ๓ Voice your idea วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) สามเสน กรุงเทพฯ  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำเสนอผลการศึกษาของแต่ละทีมต่อคณะกรรมาธิการ (นำเสนอผลการศึกษาที่ได้จากกิจกรรมที่ ๒) และเข้ารับประกาศนียบัตรจากคณะกรรมาธิการ

โครงการฯ เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และจะมีการประกาศผล การคัดเลือกทีมเข้าร่วมโครงการในวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผ่าน Facebook และ Line@  ของโครงการฯ และจะมีการแจ้งผลไปยังสถานศึกษา/ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้รับทราบ

 

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เปาโค้ช คว้าผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปี 2019

Fri Nov 8 , 2019
ชาวไทยร่วมแสดงความยินดีกับ เปาโค้ช-ศิวกร ภูอุดม รับรางวัลผู้ตัดสินชายยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน AFF Awards 2019 เปาโค้ช ศิวกร ภูอุดม […]

Breaking News