รากฐานสำคัญ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา ระดมสมองพร้อมสอน           ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประชุมกรรมการบริหารภาควิชา เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี […]

สวนสุนันทา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์-เวชภัณฑ์เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 วชิรพยาบาล มูลค่ากว่า 800,000 บาท วันที่ 27 สิงหาคม 2564 […]

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College of Hospitality Industry Management, Suan Sunandha Rajabhat […]

เรียนโลจิสติกส์ที่ BTU – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีคณะบริหารธุรกิจ ที่เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ให้ทุกคนได้เปิดโลกของโลจิสติกส์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาเป็นคนในวงการขนส่งสินค้าและบริการ ที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไป […]

ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ “วันนี้” มันก็เป็นไปแล้ว กับเรื่องของการ “เรียนที่ไหนก็ได้” ในทุกมุมโลก แม้ประเด็นเรื่อง “เรียนออนไลน์” จะมีการริเริ่ม […]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปีการศึกษา 2565 ระยะเวลาเรียน 1 ปี […]

รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564  เป็นต้นไป ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท คุณสมบัติการสมัคร […]

“โลจิสติกส์” คณะ/สาขาด้านโลจิสติกส์ เป็นคณะที่ศึกษาถึงการจัดการระบบขนส่ง การเคลื่อนย้ายทั้งสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศ และนอกจากการขนส่งสินค้าแล้ว ยังศึกษาไปถึงวิธีการ […]

Breaking News