20ทุนบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ให้เรียนปริญญาโทในประเทศ

ริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ( สําหรับบุคคลทั่วไป ประจําปี 2563 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) BAMเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐ ที่มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นทั้งจํานวนมีนโยบาย ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่บุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยพิจารณาคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ในระดับปริญญาโทในประเทศ ประจําปี 2563 จํานวน 20 ทุน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 

1. ข้อมูลทุน 

1.1 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (ในประเทศ) สําหรับบุคคลทั่วไป จํานวน 20 ทุน

1.2 BAM จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตลอดหลักสูตร แต่ไม่เกิน 250,000 บาท / ทุน

1.3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (ในประเทศ) สําหรับบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาหลักสูตรที่ตรกับ 

ความต้องการของ BAM( บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี / เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การตลา/ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

วิทยาการข้อมูล (Data Science) )

1.4 สถาบันการศึกษาในการขอทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัธรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล –มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น -มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

– มหาวิทยาลัยรามคําแหง –มหาวิทยาลัยนเรศวร 

– มหาวิทยาลัยบูรพา –มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

– มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง -มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ 

– มหาวิทยาลัยสุรนารี – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 

– สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง – มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด ( Re – Branding ) 

  1. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 

2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

2.2 ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75

2.3 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐาน 

แสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

2.4 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อ 

การศึกษาและไม่เป็นโรคที่ติดต่ออันพึงรังเกียจ 

 

3. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 

3.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ (สําหรับบุคคลทั่วไป) ตามแบบฟอร์ม ที่ BAM กําหนด

3.2 สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

3.3 สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

3.4 รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

3.5 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ที่ระบุว่า ไม่เป็นโรคอันเป็น 

อุปสรรคต่อการศึกษา ( ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

  1. การรับสมัคร 

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ BAM กําหนด ได้ที่ www.bam.com และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น1 อาคาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม ขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 022671900 ต่อ 274 2742 

กําหนดการรับสมัคร 

ยื่นใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 15 มกราคม 2563 สอบข้อเขียน วันที่ 24 มกราคม 2563 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ( อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนพระองค์ฯในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Mon Nov 25 , 2019
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนพระองค์ฯในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน […]

Breaking News