ธนาคารกรุงเทพ แจก 22 ทุน เรียนต่อระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ
13/01/2023

ธนาคารกรุงเทพ แจก 22 ทุน เรียนต่อระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ

 

          ธนาคารกรุงเทพ มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่างประเทศและในประเทศแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงาน และให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้

และก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเป็นการสรรหาทรัพยากรที่มีคุณค่าในบางสาขาจากบุคคลภายนอกมาร่วมงานกับธนาคารเพิ่มเติม เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาความยั่งยืนให้กับธนาคารต่อไป นั้น

                สำหรับปี 2566 ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทแก่พนักงานและบุคคลภายนอก ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร

และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวมจำนวน 22 ทุน รายละเอียดดังนี้

 

 • Digital & Technology    จำนวน 17 ทุน
 • MBA                                  จำนวน   5 ทุน

                  โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้  30 เมษายน 256    ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.bangkokbank.com/Scholarships

 

ธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และในประเทศ

 • Digital & Technology จำนวน 17 ทุน (ทั้งพนักงาน/ บุคคลภายนอก)
 • MBA จำนวน 5 ทุน (ทั้งพนักงาน/ บุคคลภายนอก)
 • Finance และอื่นๆ ได้แก่ Economics, Digital Marketing และ Law จำนวน 3 ทุน (เฉพาะพนักงานเท่านั้น)

รายละเอียดดังนี้:

1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ 

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

สาขา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, Data Analytics, Business Analytics, Big Data, Engineering, Blockchain, Fintech

 

 • Massachusetts Institute of Technology
 • Columbia University
 • Stanford University
 • University of Illinois at Urbana-Champaign
 • Carnegie Mellon University
 • University of Texas – Austin
 • University of California Berkeley
 • Georgia Institute of Technology
 • Harvard University
 • Yale University
 • Princeton University
 • University of Pennsylvania
 • Cornell University
 • California Institute of Technology
 • University of Washington
 • University of Michigan
 • University of California- Los Angeles
 • University of Chicago
 • New York University
 • University of Southern California

ประเทศสหราชอาณาจักร

 

สาขา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, Data Analytics, Business Analytics, Big Data, Engineering, Blockchain, Fintech

สาขา Finance และอื่นๆ

 

 • University of Oxford
 • The University of Edinburgh
 • University of Cambridge
 • The University of Manchester
 • Imperial College London
 • The University of Warwick
 • University College London

 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

สาขา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี)

สาขา Finance และอื่นๆ

 

 • Stanford University
 • University of Michigan
 • Harvard University
 • Duke University
 • University of Pennsylvania
 • Cornell University
 • Massachusetts Institute of Technology
 • University of Southern California: Marshall
 • Columbia University
 • University of Texas – Austin
 • University of California Berkeley
 • Carnegie Mellon University
 • Northwestern University
 • Dartmouth College
 • University of California- Los Angeles
 • University of Chicago
 • Yale University
 • University of Virginia
 • New York University
 • University of North Carolina–Chapel Hill

ประเทศสหราชอาณาจักร 

สาขา MBA

 

 • London Business School
 • The University of Manchester

2. ทุนปริญญาโทในประเทศ

สถาบัน หลักสูตร
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Full / Flexible Time)

– Master of Business Administration Program

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Full / Flexible Time)

 

– Master of Business Administration Program

– Master of Computer Science and Information Technology

– Master of Science in Finance

– Master Program in Financial Engineering

– Master of Arts in Business and Managerial Economics

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(Flexible Time)

 

– Master of Business Administration Program
in Global Business Management

– Master of Science Program in Finance

– Master of Science Program in Marketing

มหาวิทยาลัยมหิดล

(Flexible Time)

– Master of Business Administration Program

– Master of Management in Corporate Finance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิการให้ทุนในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ที่ศึกษานอกเวลาราชการ (Flexible Time) เฉพาะพนักงานธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิการให้ทุนเฉพาะหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเห็นชอบจากธนาคารเท่านั้น

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 6. ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

 1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6
 2. อายุงานในธนาคาร 1 ปีขึ้นไป
 3. ผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก (A) ขึ้นไป
 4. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้
หลักฐานการสมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

 

 1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
 2. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 5. สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE
 6. ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด (ถ้ามี)
 7. รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้นประโยชน์และความสำคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 8. หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด
การรับสมัคร

เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 – 30 เม.ย. 66  

 

สมัครออนไลน์

 

ผู้สนใจสมัครสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 –  30 เมษายน 2566 และนำหลักฐานการสมัครมายื่นในวันสอบข้อเขียน

การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์
 • การสอบข้อเขียน ประกอบไปด้วย Aptitude Test, Personality Test,  English Test และ Emotional Intelligence
 • การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนธนาคาร
การพิจารณาให้ทุน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดและผ่านการสอบคัดเลือกจากธนาคารทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้รับทุน
 • ในกรณีที่ผู้รับทุนเป็นบุคคลภายนอก จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และได้รับเงินเดือน ตั้งแต่วันที่บรรจุและระหว่างการศึกษา รวมทั้งมีสิทธิในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่นเดียวกับพนักงานธนาคาร
 • ได้รับค่าใช้จ่ายด้านค่าเล่าเรียน ตามจริงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ได้รับค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
เงื่อนไขในการรับทุน
 • กรณีผู้รับทุนเป็นบุคคลภายนอก บุคคลผู้นั้นจะต้องลงนามในสัญญาจ้างงานเพื่อบรรจุเป็น พนักงานของธนาคารตามแบบฟอร์มของธนาคาร
 • ผู้รับทุนทุกคน จะต้องลงนามในสัญญารับทุนกับทางธนาคารตามแบบฟอร์มของธนาคาร
 • ผู้รับทุนจะต้องหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกัน ซึ่งผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ธนาคารกำหนด
 • ผู้รับทุนบุคคลภายนอกที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน ให้มาปฏิบัติงานกับธนาคารเป็น ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีก่อนรับทุนศึกษาต่อ
 • ผู้รับทุนจะต้องศึกษาให้ครบรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาโทภายในระยะเวลาที่กำหนดและ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ไว้ในสัญญารับทุน
 • หากผู้รับทุนลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุนหรือพนักงานด้วยเหตุใดก็ตามก่อน  สำเร็จการศึกษาหรือก่อนการปฏิบัติงานชดใช้ธนาคารครบตามสัญญา หรือประพฤติตนไม่เป็นที่ไว้วางใจจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินคืนธนาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญารับทุน มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

เงื่อนไขการรับทุน ทุนในประเทศ ทุนต่างประเทศ
ระยะเวลาที่กลับมาปฏิบัติงานกับธนาคาร 2 เท่า ของระยะเวลา

ที่ไปศึกษา แต่ไม่น้อยกว่า 4 ปี

3 เท่า ของระยะเวลาที่ไปศึกษา

แต่ไม่น้อยกว่า 4 ปี

จำนวนเงินที่ต้องชดใช้คืนธนาคารกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารับทุน 3 เท่า ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ธนาคารสนับสนุน
กำหนดการ
รายละเอียด ทุนทุกประเภท
รอบที่ 1 รอบที่ 2
รับสมัคร วันนี้ – 30 เม.ย. 2566
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ม.ค. 2566 พ.ค. 2566
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เบื้องต้น

 1. Aptitude Test
 2. Personality Test
 3. English Test
 4. Emotional Intelligence
สอบสัมภาษณ์ ก.พ. 2566 มิ.ย. 2566
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา มี.ค. 2566 ก.ค. 2566

 

หมายเหตุ

 • กรณีที่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้วหรือ ได้รับการตอบรับภายในวันที่ 15 ม.ค. 66  ธนาคารจะทำการพิจารณาให้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 
 • กรณีที่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย วันที่ 16 ม.ค. 66 เป็นต้นไป ธนาคารจะทำการพิจารณาให้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 2 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง กำหนดการตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถาม
งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล
ชั้น  2  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3
โทร. 0 2296 8358, 0 2685 7842
อีเมล: anchalee.thumpunya@bangkokbank.com

 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พัฒนาและเตรียมผู้บริหาร (งานนักเรียนทุน) ธนาคารกรุงเทพ โทร. 0-2296-8358 (คุณอัญชลี)

#สำนักข่าวการศึกษาไทย