รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมยินดีพร้อมมอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาวิชาชีพ สาธารณสุขศาสตร์
16/09/2022

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมยินดีพร้อมมอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาวิชาชีพ สาธารณสุขศาสตร์

พิธีมอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อ ประจำสาขาวิชาชีพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาวิชาชีพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

           คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นสถาบันทางการศึกษา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางสาธารณสุข มีความรู้ควบคู่คุณธรรมสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทางการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีวิสัยทัศน์1. บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพ พร้อมพัฒนาไปสู่มืออาชีพ โดยมีความรู้ประสบการณ์ความสามารถควบคู่คุณธรรม และจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการของประเทศ

2. การวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชนอย่างทั่วถึง ในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อม และเชี่ยวชาญเพื่อให้สังคม และชุมชนพึ่งตนเอง บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ฟื้นฟู พัฒนา สืบสาน อนุรักษ์ และดำรงซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทยทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

5. พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับบริบท โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร งบประมาณ บริหารโลจิสติกส์ บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทั่วไป

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

1.  เป็นนักวิชาการสาธารณสุข

2.  นักวิชาการควบคุมโรค

3.  นักวิชาการสุขาภิบาล

4.  นักระบาดวิทยา

5.  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในกระทรวงสาธารณสุข

6.  นักวิชาการ ในกระทรวงอุตสาหกรรม

7.  นักวิชาการ ในส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนตำบล

8.  ปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม และภาคเอกชน

9.  ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพอนามัย

10. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

              ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://bkkthon.ac.th/home/th/admission/detail
#สำนักข่าวการศึกษาไทย