กรุงเทพฯ สอบบรรจุรับราชการ 958 อัตรา รับ 22 ม.ค.- 4 ก.พ.2563

กรุงเทพฯ สอบบรรจุรับราชการ 958 อัตรา รับ 22 ม.ค.- 4 ก.พ.2563
กรุงเทพมหานครรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  จำนวน 958 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563 – 4 กุมภาพันธ์ 2563
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563
(ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
————————————-
ก. การสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน
-ด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณต่าง ๆ
-ด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ
รูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์
หรือแบบจำลองต่าง ๆ
– ด้านภาษา
ทดสอบความสามารถในการอ่าน และการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ
ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ การสรุปความ ตีความ และการใช้ภาษา
การเลือกใช้คำ หรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ
2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ทดสอบความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจใน
สาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
ข. การสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
การสอบปฏิบัติ ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563
ค. การสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้
1. การทดสอบสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
2. การสัมภาษณ์ เกี่ยวกับทัศนคติสำหรับการปฏิบัติราชการ สมรรถนะ และหรือ
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563 – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

รองอธิการบดีสวนสุนันทา แนะเทคนิค“การสร้างเครือข่าย” แก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Wed Jan 15 , 2020
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างเครือข่าย” […]

Breaking News