ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มกธ. MOU บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือสร้างเครือข่าย และผลิตบัณฑิตรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่
30/10/2023

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มกธ. MOU บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือสร้างเครือข่าย และผลิตบัณฑิตรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี จับมือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พร้อม MOU ร่วมมือสร้างเครือข่าย และผลิตบัณฑิตรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับสถานประกอบการ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทิศทางของตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนบริบททางสังคมในมิติต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยังได้มุ่งส่งเสริมการพัฒนาวิชาการที่หลากหลายร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนของสังคมได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ทุกระดับของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมประสบการณ์ และทักษะวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่สำคัญด้วย

จากความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในกลุ่ม โดยมี ผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทน ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสงี่ยม บุษบาบาน ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นางสาวอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในกลุ่ม ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวตั้งแต่ปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ประสบการณ์ สมรรถนะและทักษะวิชาชีพ ความสามารถด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และการค้าปลีก เพื่อรองรับความต้องการกำลังคนของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในกลุ่ม

ในการนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้บริหารของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในกลุ่ม รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566

 

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย