“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. มอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อกาวน์ประจำสาขาแก่นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
20/11/2023

“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. มอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อกาวน์ประจำสาขาแก่นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มวิทยฐานะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และเสื้อกาวน์ประจำสาขาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ พิธีมอบเข็มวิทยฐานะ และเสื้อประจำสาขา เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพสาธารณสุข และเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพด้วยความมั่นใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณา และเสียสละเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมต่อไป
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาผู้ที่มีความรับผิดชอบ และเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมในการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาดังกล่าวด้วย

 

ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี และสวมเสื้อกาวน์ประจำสาขา พร้อมติดเข็มวิทยฐานะให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ รศ.ดร.ทนพญ.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมีผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในพิธีดังกล่าวด้วย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย