“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ.มอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พร้อมมอบหมวกและดวงประทีปแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9
22/01/2024

“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ.มอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พร้อมมอบหมวกและดวงประทีปแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9

 

ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2566 และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบหมวก ตราสัญลักษณ์ และดวงประทีปแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 15 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญ คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพพยาบาล และเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมให้นักศึกษารักและเคารพในวิชาชีพพยาบาล อีกทั้งยังสะท้อนถึงเครื่องหมายเตือนใจว่าเป็นก้าวแรกของนักศึกษาสู่วิชาชีพพยาบาลต่อไป

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสมทบทุนการศึกษารวมเป็นเงิน จำนวน 172,000 บาท ซึ่งได้จัดสรรมอบเป็นทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี ทุนจิตอาสา และทุนส่งเสริมการศึกษาด้วย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาอย่างคับคั่งในโอกาสดังกล่าวด้วย ณ อาคาร BANGKOK THONBURI HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567

 

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย