สํานักงานปลัดกระทรวงอว.มีมติรับทราบการแต่งตั้ง “ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง” ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ
13/11/2021

สํานักงานปลัดกระทรวงอว.มีมติรับทราบการแต่งตั้ง “ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง” ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ


สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ออกหนังสือรับทราบการแต่งตั้ง นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ ในสาขาวิชรัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โดยหนังสือดังกล่าวมีใจความสำคัญว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พิจารณารับทราบการแต่งตั้งนายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งทำหน้าที่แทน กกอ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ดําเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ที่ กกอ. กําหนด จึงมีมติรับทราบการแต่งตั้ง นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำหรับ รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ที่มา ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์