BTU จัดประกวด Freshy Girl and Freshy Boy ประจำปี 2024 สุดอลังการ และสนุกกับคอนเสิร์ต“ Musketeers” สุดมันส์
09/07/2024

BTU จัดประกวด Freshy Girl and Freshy Boy ประจำปี 2024 สุดอลังการ และสนุกกับคอนเสิร์ต“ Musketeers” สุดมันส์

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) จัดกิจกรรม ประกวด BTU Freshy Girl and Freshy Boy ประจำปี 2024 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงทักษะความสามารถเฉพาะบุคคล และเป็นเวทีในการแสดงออกด้านการส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพขของนักศึกษาให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อสร้างเสริมความรักสามัคคีในหมู่คณะผ่านกิจกรรมการประกวด โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มี การประกวด BTU Freshy Girl and Freshy Boy ประจำปี 2024 หรือการเฟ้นหาดาว-เดือน ของนักศึกษาน้องใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ภาคพิเศษ และ นักศึกษาชาวต่างชาติ รวมทั้งจัดประกวดนักศึกษากลุ่ม LGBTQ+ อีกด้วย
ทั้งนี้ รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรื่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด BTU Freshy Girl and Freshy Boy ประจำปี 2024 ซึ่งการตัดสินได้รับเกียรติจากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในแวดวงการศึกษา บันเทิง ภาคธุรกิจ ได้แก่ คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์ SME ไทย ,ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (เจ้าสัว 12 ) , คุณธัญญา เทพวงศ์ นางงามลำพูนและรองอันดับ 2 นางสาวเชียงใหม่ 2562 , คุณณัฐพล นิลดอนหวาย นักแสดง ,คุณนันท์นลิน ไพบูลย์ปรีดี, คุณทิพย์รัตน์ ชัยวงศ์ , ดร.ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ ,คุณนิธิภัทร์ ชิณโชติวรสิทธิ์ , ดร.กัญฐนา สนเจริญ และคุณสุปรีชา บุญประเสริญ สื่อมวลชน ในค่ำคืนของวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ที่อาคาร BANGKOK THONBURI HALL

สำหรับผลการประกวด BTU Freshy 2024 ทั้งชาย หญิง และ LGBTQ+ แบ่งประเภทการประกวด ดังนี้

ผลการประกวด Freshy Girl (ภาคปกติ) ได้แก่
รางวัลขนะเลิศอันดับ 1 นางสาวรวิสราภรณ์ เจนถาวรกุลศักดิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 GT08 นางสาวจุฑามาศ ไชยมาสุข คณะนิติศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 GT18นางสาวตรีฐกาญ แก้วฟริ้ง คณะนิเทศศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 3 GT19 นางสาวอันดามัน วงศ์ผู้ดี คณะแพทยศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 4 GT 09 นางสาวชนัดดา ชิดโคกสูง คณะพยาบาลศาสตร์

ผลการประกวด Freshy Boy (ภาคปกติ) ได้แก่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นายฐณวัฒน์ ศิร์ธนานนท์ คณะศิลปศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 BT12 นายปฏิภาณ อิ่มลา คณะวิศกรรมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 BT20 นายฐนกร ฐิติวรกฤษ คณะรัฐศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 3 BT02 นายสุรทิน มีคุณ คณะบริหารธุรกิจ
รองชนะเลิศอันดับ 4 BT18 นายภูมิภัทร พวงจิตร คณะแพทยศาสตร์

ผลการประกวด Freshy Girl (ภาคพิเศษ) ได้แก่
รางวัลขนะเลิศอันดับ 1 SG07 นางสาวอัจฉราพร ลิภา คณะสาธารณสุขศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 SG05 นางสาวสุพรรษา คำโสภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองชนะเลิศอันดับ 2 SG06 นางสาวนันทกาญจน์ แคโอชา
รองชนะเลิศอันดับ 3 SG08 นางสาวพรณัชชา เจริญทรัพย์ดี
รองชนะเลิศอันดับ 4 SG01 นางสาวมรกต งาสาร คณะบัญชี

ผลการประกวด Freshy Boy (ภาคพิเศษ) ได้แก่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 SB06 สิทธิศักดิ์ ณรงค์เพชร คณะสาธารณสุขศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 SB01 นายภานุวัฒน์ ทุกขนิโรธ คณะบัญชี
รองชนะเลิศอันดับ 2 SB04 นายพิสิษฐ์ จันทรังษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองชนะเลิศอันดับ 3 SB05 นายอานนท์ พิมพัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองชนะเลิศอันดับ 4 SB03 นายไกรวิชญ์ พลจันทึก คณะบัญชี

ผลการประกวด Freshy Girl (International) ได้แก่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 GI05 Miss.Sun Jingfei คณะนิเทศศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 GI02 Miss.Ren Yixuan คณะดุริยางคศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 GI03 Miss.Zhan Yaqi คณะนิเทศศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 3 GI01 Miss.Zhang Mibowen คณะดุริยางคศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 4 GI04 Miss.Huang Xuanxu คณะนิเทศศาสตร์

ผลการประกวด Freshy Boy (International) ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 BI06 MrZhang Hongrui คณะบริหารธุรกิจ
รองชนะเลิศอันดับ 1 BI04 Mr.Zhou Tao คณะนิเทศศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 BI01 Mr.Liu tian Xiang คณะดุริยางคศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 3 BI03 Mr.Zou Haoyu คณะนิเทศศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 4 BI05 Mr Feng Kang คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ผลการประกวด Freshy LGBTQ+ ได้แก่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 LG04 นายภูวดล ธิติธรรม คณะศิลปะศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 LG05 นายณรินญา อาดวงษา คณะรัฐศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 LG02 นายปภาวรินทร์ หลาบโพธิ์ คณะศิลปะศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 3 LG03 นางสาวสิตาพัชร์ หมั่นงานธนพงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 4 LG06 นายชุอัยบ์ เก็มเบ็นหมุด คณะนิเทศศาสตร์

ทั้งนี้การจัดประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ดังกล่าวมี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมอย่างคับคั่ง โดยมีการแสดงจากศิลปิน วง Musketeers ในตอนท้ายของกิจกรรม ซึ่งสร้างความผ่อนคลายปิดท้ายงานด้วยความสนุกสนานในค่ำคืน Freshy Night 2024 อย่างสมบูรณ์แบบ

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย